Acasă Condiții de Vânzare-cumpărare Selgros CASH & CARRY SRL

Condiții de vânzare-cumpărare Selgros CASH & CARRY SRL

Toate relațiile comerciale ale SELGROS CASH&CARRY cu clienții săi se desfășoară cu respectarea următoarelor condiții:

1.1. Obligațiile SELGROS CASH&CARRY față de titularii legitimațiilor de acces sunt stabilite în condițiile în care SELGROS CASH&CARRY este un magazin de tip CASH & CARRY.

2.1. Accesul în incinta magazinelor SELGROS CASH&CARRY este permis numai pe baza legitimației de acces eliberate de către SELGROS CASH&CARRY, emise pentru efectuarea de cumpărături și întocmită pe baza formularului completat de către client, în care vor fi cuprinse datele titularului legitimației și ale utilizatorului, astfel:

2.1.1. pentru persoane fizice: date de identificare și date de contact ale titularului legitimației;

2.1.2. pentru persoane juridice: date de identificare și date de contact ale persoanei juridice, ale reprezentantului și ale utilizatorului/utilizatorilor legitimației (persoane îndreptățite să efectueze cumpărături în numele societății respective), dacă este cazul.

Tipurile de legitimații acordate de Selgros și condițiile de emitere ale acestora vor putea suferi modificări, la inițiativa unică a Selgros, urmând a fi aduse la cunoștința clienților prin publicarea modificărilor pe website-ul www.selgros.ro sau prin afișare în magazine.

Legitimațiile emise, precum și codurile de bare aplicate pe acestea sunt si raman proprietatea Selgros.

2.2. În incintele magazinelor SELGROS CASH&CARRY, precum și în spațiile anexe în care clienții au dreptul de acces, toți clienții au obligația de a respecta toate regulile și indicațiile transmise clienților prin orice mijloc.

Oricare titular de legitimație poate opta oricând să i se elibereze, suplimentar, o minilegitimație, care va avea același regim și oferă titularului aceleași drepturi și obligații ca și legitimația. Minilegitimația nu poate fi emisă în mod singular, ci numai unui titular de legitimație, fiind accesorie acesteia. Toate prevederile din prezentele condiții de vânzare referitoare la legitimație sunt în întregime valabile și aplicabile, în mod identic, atât legitimației, cât și minilegitimației. Astfel, pentru orice titular de legitimație care deține și minilegitimație, orice referire sau mențiune privind legitimația se referă și la minilegitimație.

2.3. Legitimația este netransmisibilă. SELGROS CASH&CARRY poate solicita un act în baza căruia se poate stabili identitatea utilizatorului, respectiv buletin sau carte de identitate, carte provizorie de identitate, permis de conducere, pașaport etc. Nu pot fi utilizatori de legitimații de cumpărare persoanele care au vârsta sub 18 ani.

2.4. În cazuri excepționale titularul legitimației poate împuternici o altă persoană fizică decât utilizatorul legitimației să utilizeze legitimația, în acest caz împuternicitul acționează în numele și pe seama titularului legitimației.

2.5. Titularul legitimației este răspunzător de utilizarea necorespunzătoare a legitimației de către utilizatorul acesteia sau de către orice persoană împuternicită de către titular.

2.6. Utilizatorul legitimației/ imputernicitul titularului are dreptul de a fi însoțit de alte persoane în incinta SELGROS CASH&CARRY. În cazul în care persoana însoțitoare este minor, titularul legitimației și utilizatorul legitimației/ imputernicitului titularului sunt răspunzători pentru acesta, inclusiv pentru respectarea de către minor a regulilor SELGROS CASH&CARRY privind comportarea în cadrul incintei SELGROS CASH&CARRY, în plus față de răspunderea părinților sau tutorilor lor, care nu este înlăturată. SELGROS CASH&CARRY nu răspunde pentru minorii aflați în incinta SELGROS CASH&CARRY, aceștia fiind exclusiv sub responsabilitatea titularului sau utilizatorului/ imputernicitului titularului legitimației pe care îl însoțesc.

2.7. Legitimația poate fi retrasă sau dreptul de utilizare poate fi restrictionat oricând de către SELGROS CASH&CARRY fără a exista obligația de a motiva această retragere. Totodată, orice legitimație neutilizată pentru o perioadă de 10 ani va fi dezactivată iar datele clientului vor fi șterse. În acest caz, la solicitarea clientului se va emite o nouă legitimație.

2.8. Titularul legitimației se obligă să restituie SELGROS CASH&CARRY legitimația în cazul în care încetează sau își suspendă activitatea, în termen de 2 zile lucrătoare de la suspendarea sau încetarea activității.

2.9. Titularul legitimației este obligat să anunțe de îndată SELGROS CASH&CARRY despre distrugerea, pierderea, sau furtul legitimației, pentru ca SELGROS CASH&CARRY să procedeze în consecință. În situația nerespectării acestei obligații, titularul legitimației este răspunzător de o eventuală utilizare necorespunzătoare a legitimației de către o terță persoană.

3.1. Distrugerea sau deteriorarea ambalajelor produselor sau a produselor SELGROS CASH&CARRY de către titularul legitimației, utilizator, imputernicit sau însoțitor, obligă la cumpărarea produselor respective de către titularul/utilizatorul legitimației/ imputernicit sau însoțitorul care a deteriorat sau distrus ambalajul respectiv.

4.1. Prețurile promoționale și cele indicate în publicațiile SELGROS CASH&CARRY au valabilitate limitată la perioada de timp indicată și la stocul destinat pentru respectivele vânzări promoționale (SELGROS CASH&CARRY nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipar).

4.2. SELGROS CASH&CARRY poate modifica oricând cuantumul prețurilor, fără a exista obligația unei informări prealabile.

5.1. Titularul sau utilizatorul legitimației/ imputernicitul titularului trebuie să pună produsele SELGROS CASH&CARRY pe care dorește să le achiziționeze, pe banda rulantă de la casă în vederea facturării. Achitarea produselor de către titularul sau utilizatorul legitimației/ imputernicitul titularului se face în numerar/plata cu card sau prin orice alte mijloace de plată sau de stingere a datoriilor prevăzute de actele normative în vigoare, în funcție de voința părților și în limitele prevăzute de actele normative în vigoare.

5.2. În afara plății numerar sau cu card, orice alte mijloace de plată sau de stingere a datoriilor vor fi acceptate de către SELGROS CASH&CARRY numai în baza unei convenții individualizate de la caz la caz.

5.3. Produsele SELGROS CASH&CARRY rămân în proprietatea SELGROS CASH&CARRY până la achitarea integrală a prețului, cu excepția situațiilor în care SELGROS CASH&CARRY acceptă să deroge în mod expres de la această regulă.

5.4. Titularul legitimației, utilizatorul legitimației sau persoana împuternicită de titularul legitimației este obligat să verifice corectitudinea întocmirii facturii, la momentul primirii acesteia. Plata prețului/semnarea confirmării de primire valorează recepția cantitativă și calitativă a produselor, adeverind faptul că produsele au fost primite de către titularul/utilizatorul legitimației sau împuternicitul, în cantitatea indicată în factură, care este corect întocmită.

5.5. După achitarea prețului/confirmarea primirii mărfurilor, Clientul nu mai poate formula reclamații referitoare la cantitățile facturate și la întocmirea facturilor.

6.1. SELGROS CASH&CARRY este îndreptățită să efectueze controlul la ieșirea din magazin, în scopul verificării corectitudinii facturării pentru a determina eventuale erori de facturare.

6.2. SELGROS CASH&CARRY este îndreptățită să ia anumite măsuri pentru protecția patrimoniului său și a mărfurilor, împotriva furturilor (supraveghere video, dispozitive antifurt etc.) precum și alte măsuri prevăzute în planul propriu de pază aprobat de către autoritățile în drept sau prin alte planuri în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

7.1. SELGROS CASH&CARRY nu garantează că produsele cumpărate de către titularul/utilizatorul legitimației sau împuternicit corespund scopului specific avut în vedere de oricare dintre aceștia, garantând doar pentru destinația declarată a produselor sau, după caz, pentru faptul că acestea corespund scopurilor pentru care sunt utilizate, în mod normal, produsele de același tip.

7.2. Orice reclamații cu privire la eventuale vicii ascunse ale produselor, precum și orice alte reclamații calitative, cele privind conformitatea produselor se vor adresa: producătorului/ importatorului/ distribuitorului/ vânzătorului produselor respective, conform legislației în vigoare.

8.1. La intrarea în incinta SELGROS CASH&CARRY, titularii legitimației, utilizatorii legitimației, imputernicitii titularului și însoțitorii lor au obligația de a depune în dulapurile special prevăzute, mărfurile care au fost cumpărate din alte magazine sau bunurile personale care se regăsesc în lista mărfurilor comercializate de SELGROS CASH&CARRY, urmand sa acestea sa fie ridicate de posesori înainte de a părăsi magazinul.

8.2. Pe toată durata în care se află în incinta SELGROS CASH&CARRY, titularul legitimației, utilizatorul legitimației sau împuternicitul titularului legitimației precum și persoanele care îi însoțesc au obligația de a avea un comportament decent și civilizat, de a nu aduce atingere normelor de ordine publică, de a respecta toate regulile și instrucțiunile afișate de către SELGROS CASH&CARRY în incinta magazinului, având obligația să le citească și să și le însușească. SELGROS CASH&CARRY nu este răspunzător de producerea nici unei daune datorate nerespectării de către titularul/utilizatorul legitimației, împuterniciții titularului legitimației sau de către persoanele care îi însoțesc, a normelor de conduită, a regulilor și instrucțiunilor afișate de SELGROS CASH&CARRY.

8.3. Autoservirea cu mărfuri se face numai din suprafața de vânzare accesibilă clienților, de pe rafturile joase și de pe plasările speciale pe sol, sau pe alte mijloace speciale de expunere

Este interzis accesul clienților în spațiile tehnice, în anexe, în depozite, în zona de recepție a mărfurilor și în celelalte spații destinate exclusiv personalului SELGROS CASH&CARRY.

8.4. La intrarea în incintele SELGROS CASH&CARRY, titularii/ utilizatorii legitimațiilor, persoanele împuternicite, precum și însoțitorii acestora, au obligația să parcheze autovehiculele numai în parcarea destinată clienților. Staționarea autovehiculelor în parcarea SELGROS CASH&CARRY nu poate fi de o durată mai mare de patru ore, iar fără acceptul SELGROS CASH&CARRY staționarea nu se poate prelungi peste programul zilnic de funcționare. În funcție de gabaritul sau tipul autovehiculelor, SELGROS CASH&CARRY poate limita sau interzice parcarea acestora.

8.5. SELGROS CASH&CARRY nu își asumă nici o răspundere pentru daunele suferite de autovehiculele parcate în parcarea SELGROS CASH&CARRY ori pentru bunurile sustrase din autovehicule sau pierdute de către clienți, parcarea făcându-se pe propria răspundere a titularului/utilizatorului legitimației, împuterniciților sau însoțitorilor acestora și în conformitate cu legislația privind circulația pe drumurile publice.

9.1. Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum și a legislației subsecvente în materia protecției datelor, SELGROS CASH&CARRY SRL, persoană juridică română, este operator de date cu caracter personal, stabilindu-și scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

9.2. Pentru respectarea dispozițiilor legale europene și naționale în materia protecției datelor cu caracter personal, SELGROS CASH&CARRY se asigură de implementarea de măsuri tehnice și organizatorice necesare pentru a efectua activitățile de prelucrare în condiții legale.

9.3. În funcție de fiecare scop identificat al prelucrării, informațiile privitoare la temeiul prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională, perioada de stocare a datelor cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, caracterul obligației persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal operatorului și eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri și acordarea de informații pertinente persoanei vizate privind acest aspect, pot să difere. Pentru aceste motive, operatorul va oferi detalii privind aspectele menționate, prin efectuarea de informări ale persoanelor vizate, conform legii, în ceea ce privește fiecare scop al prelucrării.

9.4. Furnizarea de date cu caracter personal, către SELGROS CASH&CARRY, este voluntară. Totodată, furnizarea de date cu caracter personal, către SELGROS CASH&CARRY, este necesară pentru desfășurarea firească a raporturilor dintre persoana vizată și SELGROS CASH&CARRY, în funcție de scopurile în care SELGROS CASH&CARRY trebuie să prelucreze date cu caracter personal. Refuzul persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal solicitate conduce la imposibilitatea derulării raporturilor comerciale firești între persoana vizată și SELGROS CASH&CARRY.

9.5. Titularul legitimației este răspunzător pentru corectitudinea datelor puse la dispoziția SELGROS CASH&CARRY, având obligația de a comunica, către SELGROS CASH&CARRY orice modificare intervenită în datele de identificare sau a celorlalte date ori informații transmise către SELGROS CASH&CARRY.